Điều khoản/ Terms & Conditions

Điều khoản/ Terms & Conditions

YÊU CẦU ĐƠN ĐẶT HÀNG MỞ ĐẦU/ OPENING ORDER REQUIREMENTS

Đại lý Cấp 0 không bắt buộc phải đặt một đơn hàng khởi đầu.

Level 0 dealers are not required to place an opening order.

Để trở thành đại lý Cấp 1 của malo, đơn đăng ký tài khoản của bạn phải kèm theo đơn đặt hàng tối thiểu 50.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển). Nếu không đáp ứng điều kiện, tài khoản Đại lý của bạn sẽ được mặc định ở Cấp độ 0. Vui lòng gửi đơn đặt hàng cùng với đơn đăng ký tài khoản qua email.

To become a Level 1 malo dealer for participation in dealer rewards, your account application must be accompanied by a minimum order of 50.000.000 vnd (excluding tax and shipping charges). Failure to do so will result in your account application defaulting to Level 0. Please submit your purchase order with your account application by email.

YÊU CẦU TỐI THIỂU HÀNG NĂM/ MINIMUM ANNUAL REQUIREMENTS

Để duy trì trạng thái đại lý malo ở Cấp 1 hoặc cao hơn, bạn cần mua ít nhất 200.000.000 VNĐ giá trị đơn hàng mỗi năm. Nếu không đạt được mức tối thiểu hàng năm, tài khoản của bạn sẽ chuyển về cấp độ 0 và bạn sẽ mất đi phần thưởng tích lũy. Tài khoản sẽ được đánh giá và theo dõi 12 tháng một lần, vào ngày kỷ niệm tài khoản của bạn được phê duyệt. Các đại lý sẽ được nhận thông báo bằng văn bản nếu họ không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu hàng năm.

A minimum of 200.000.000 vnd in malo products must be purchased annually to maintain an active malo Dealer status of Level 1 or higher. If the annual minimum is not met, your account will revert to Level 0 and you will forfeit your rewards accumulation. Accounts will be monitored and evaluated every 12 months, on the anniversary of your account approval. Dealers will be notified in writing if they do not meet their annual minimum requirements.

TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG/_ INACTIVE ACCOUNTS_

Các tài khoản không hoạt động từ 180 ngày trở lên sẽ bị vô hiệu hóa và không còn quyền truy cập đăng nhập vào malo.vn. Để tái kích hoạt tài khoản trực tuyến của bạn, bạn cần liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của malo. Tất cả các tài khoản muốn được khôi phục phải hoàn thành một đơn đăng ký tài khoản mới và sẽ phải tuân thủ chính sách đặt hàng khởi đầu tối thiểu là 50.000.000 VNĐ (vui lòng xem phần trên).

Accounts that have been inactive for a period of 180 days or more will be disabled and will no longer have login access to malo.vn. malo Client Services will need to be contacted in order for your online account to be reactivated. All accounts wishing to be reinstated must complete a new account application and will be subject to our 50.000.000vnd minimum opening order policy. (please see above).

CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG/ ORDERING POLICY

Tất cả các đơn hàng đều phải có mã mua hàng và được đặt qua điện thoại, email, website hoặc thông qua nhân viên bán hàng của malo. Để hỗ trợ nhân viên chúng tôi xử lý đơn đặt hàng của bạn, vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin về số lượng, mã sản phẩm và mô tả khi đặt hàng. Bạn có thể đặt hàng thông qua email hoặc website 24/7, đơn hàng sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo của chúng tôi.

All orders must have a purchase order number and be placed by phone, e-mail, website, or through your malo sales representative. To assist our staff in processing your order, please have your quantities, part numbers and descriptions ready when ordering. Email and website orders can be placed 24 hours a day and will be processed on the first available business day.

Khi đơn hàng ban đầu của bạn đã được nhận và xử lý, mọi bổ sung vào đơn hàng của bạn sau đó sẽ được xử lý như một đơn hàng mới.

Once your original order has been received and processed, any additions to your order will be processed as a new order.

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN/ PAYMENT TERMS

Lệnh giao dịch: Thanh toán đầy đủ khi xác nhận đơn hàng

Stocked Orders: Full payment on order confirmation

Đơn hàng đặc biệt/ Special Orders:

Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị trước thuế của đơn hàng khi xác nhận đặt hàng/ 1st Payment: 50% of order value (not including VAT) on order confirmation.

Đợt 2:_ Thanh toán nếu/ 2nd Payment:_

Trị giá đơn hàng dưới 1.000.000.000 VND: Thanh toán 40% giá trị trước thuế của đơn hàng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày bên B nhận thông báo giao hàng từ bên A kèm bộ chứng từ hàng hóa bản scan (Packing list, CO, CQ).

Balance of order value (including VAT) within 5 working days of the dealer receiving the delivery notice and with the scan of documents (Packing list, CO, CQ).

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản (VND)./ Payment Methods: Bank transfer (VND).

GIÁ/ PRICING

Các mức giá có thể thay đổi mà không thông báo.

All pricing is subject to change without notice.

BẢO HÀNH/ WARRANTY

Bảo hành theo quy định của hãng/ Nhà sản xuất. Thời gian bảo hành của mỗi dòng sản phẩm, mỗi thương hiệu sẽ được cung cấp bởi Công ty TNHH malo.

Warranty period according to the provisions of the Brand/Manufacturer. The warranty period for each product line and each brand is provided by malo Co. Ltd.

Trường hợp thiết bị bị lỗi, đại lý phải thông báo cho malo và cung cấp thông tin qua email hoặc số đường dây nóng để nhận được ủy quyền trả lại, RA#. Tất cả sản phẩm hoàn trả sẽ được đánh giá dựa trên hướng dẫn bảo hành cụ thể của nhà sản xuất. Việc phát hành RA# bởi Công ty TNHH malo không phải là sự đảm bảo về phạm vi bảo hành. Nếu có hư hỏng vượt quá điều kiện bảo hành của nhà sản xuất (như lắp đặt không đúng cách, hư hỏng vật lý, thủng, phai màu do ánh nắng mặt trời) thì đại lý phải tự chịu chi phí sửa chữa hoặc thay thế.

In case of equipment failure, the dealer must notify malo and provide information via email or hotline number to receive return authorization, RA#. All returns will be evaluated based upon the manufacturer's specific warranty guidelines. Issuance of an RA # by malo Co. Ltd. is not a guarantee of warranty coverage. . If there are damages that are beyond the manufacturer's warranty conditions (i.e. improperly installed, physically damaged, punctured, and faded due to sunlight), the dealer must bear the repair or replacement costs themselves.

GIAO HÀNG /_ SHIPPING_

Đối với đơn hàng có trị giá từ 50.000.000 VNĐ trở lên (ngoại trừ các đơn hàng cho Showroom, nhân viên, training kit) miễn phí vận chuyển toàn quốc.

For orders valued at 50.000.000 VND or more (excluding orders for Showrooms, staff, training kits) free shipping nationwide.

Đối với đơn hàng có trị giá dưới 50.000.000 VNĐ sẽ giao hàng tại kho của malo hoặc giao hàng theo yêu cầu của đại lý (chi phí vận chuyển do đại lý thanh toán).

For orders worth less than 50.000.000 VND goods will be available for pickup at the malo warehouse or delivered at the request of the dealer (shipping costs are paid by the dealer).

HÀNG HÓA BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG/ LOST OR DAMAGED GOODS

Tất cả các lô hàng được gửi qua các hãng vận chuyển được cấp phép và vận chuyển trong tình trạng tốt. Quyền sở hữu Sản phẩm sẽ được chuyển cho Người mua khi malo giao hàng cho người vận chuyển hoặc đại diện của Người mua tại kho của malo. Người mua đồng ý mua bất kỳ và tất cả các loại bảo hiểm mà họ cho là cần thiết để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào trong quá trình vận chuyển. Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát trong vận chuyển và mọi trách nhiệm pháp lý đối với mất mát hoặc thiệt hại, dù là trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hay cách khác. Yêu cầu bồi thường về mất mát hoặc hư hỏng phải được thực hiện ngay sau khi nhận được hàng cho người vận chuyển hàng hóa. Việc thanh toán hóa đơn có thể không bị giữ lại do mất mát hoặc hư hỏng.

All shipments are sent via licensed carriers and shipped in good condition. Title to the Product shall pass to Buyer upon delivery by malo to the carrier or Buyer’s representative at malo’s warehouse. Buyer agrees to purchase any and all insurance it deems necessary to indemnify it against any loss in shipping. Buyer assumes all risk of loss in shipping and all liability for loss or damage, whether direct, indirect, consequential or otherwise. Claim of loss or damage should be made immediately upon receipt to the freight carrier. Payment of invoice may not be withheld due to loss or damage.

THIỆT HẠI/ NGUY HIỂM/ KHÁC BIỆT HÓA ĐƠN - SHORTAGE/ DAMAGE/ INVOICE DISCREPANCY

Khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được lô hàng. Vui lòng đính kèm bản sao hóa đơn/phiếu đóng gói và biên lai vận chuyển. Sau bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được lô hàng, các khiếu nại về thiếu hụt hoặc sai lệch hóa đơn sẽ không được giải quyết.

Claims must be made in writing within seven (7) calendar days of receipt of shipment. Please include copies of invoice/packing slip and shipping receipt. After seven (7) days of receipt of shipment, shortage or invoice discrepancy claims will not be honored.

Mọi liên hệ vui lòng gửi về: admin@malo.vn

Please direct all communication to: admin@malo.vn

ĐỔI BẢO HÀNH NÂNG CAO (Thay thế thiết bị tạm thời)/ ADVANCED WARRANTY EXCHANGE (Temporary equipment replacement)

Các yêu cầu bảo hành nâng cao phải được Công ty TNHH malo phê duyệt. Phải có RA# trước khi xử lý yêu cầu bảo hành nâng cao. Việc thay thế theo bảo hành nâng cao cần phải được phê duyệt trước và mặt hàng bị lỗi sẽ được trả lại cho Công ty TNHH malo trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành đơn đặt hàng thay thế. Sau 60 ngày, việc trả lại hoặc trao đổi sẽ không được chấp nhận, ngay cả đối với các sản phẩm bị lỗi. Các yêu cầu bảo hành nâng cao đã được phê duyệt đối với các mặt hàng bị lỗi sẽ được vận chuyển trả trước bởi malo.

Advanced warranty requests are subject to approval by malo Co. Ltd. An RA# must be obtained before advance warranty orders will be processed. Advanced warranty replacement requires pre-approval and that the defective item be returned to malo Co. Ltd. within 60 days of issue of the replacement order. After 60 days no returns or exchanges will be accepted, even on defective product. Approved advance warranty requests for defective items will be shipped prepaid by malo.

MẶT HÀNG ĐẶC BIỆT/ SPECIAL ORDER ITEMS

Các mặt hàng đặt hàng đặc biệt không được hoàn lại. Các mặt hàng không được Công ty TNHH malo lưu kho sẽ được cung cấp trên cơ sở "Đơn hàng Đặc biệt". Các mặt hàng "Đơn hàng đặc biệt" sẽ mất khoảng 4-8 tuần để có hàng trong kho của chúng tôi. Công ty TNHH malo cố gắng cung cấp những mặt hàng này trong vòng 4-8 tuần nhưng không thể đảm bảo điều này.

Special order items are non-refundable. Items that are not stocked by malo Co. Ltd. are available on a "Special Order" basis. "Special Order" items will take approximately 4-8 weeks to become available in our inventory. malo Co. Ltd. strives to have these items available within 4-8 weeks but can make no guarantee of this.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG INTERNET/ INTERNET SALES POLICY

Các sản phẩm được mua từ Công ty TNHH malo có thể được quảng cáo trên Internet nhưng không được hiển thị giá hoặc các lựa chọn mua hàng trừ khi được ban quản lý malo chấp thuận bằng văn bản. Việc phê duyệt được cung cấp trên cơ sở từng trường hợp, từng sản phẩm và theo quyết định riêng của malo Co. Ltd.

Product purchased from malo Co. Ltd. may be advertised over the Internet but may not show pricing or purchasing options unless approved in writing by malo management. Approval is provided on a case-by-case, product-by-product basis, and is at the sole discretion of malo Co. Ltd.

Tất cả các Điều khoản và Điều kiện có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

All Terms and Conditions are subject to change without notice.

malo logo

Đơn vị phân phối giải pháp tích hợp tự động hoá cho nhà ở và thương mại tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Dịch vụ quốc tế

www.maloservice.com


Copyright © 2024, CÔNG TY TNHH MALO. All Rights Reserved.